Polityka prywatności

DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Administrator – firma REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Barcickiej 45 lok. 1, 01-839 Warszawa, KRS 0000499327, NIP 1182097016
Strona – strona internetowa umieszczona pod adresem www.revisage.pl
Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę.

 

POSTANOWIENIA I WARUNKI OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm) i określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.revisage.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”).

Niniejsza Strona Internetowa wraz ze wszystkimi jej podstronami jest administrowana przez Spółkę REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Barcickiej 45 lok. 1, 01-839 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000499327, NIP: 1182097016 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).

Wejście na Stronę jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o opuszczenie i niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Niniejsza Strona internetowa oraz zamieszczone na niej treści mają charakter wyłącznie informacyjny o Spółce i oferowanych przez nią produktach i nie stanowią oferty handlowej i żadne informacje na niej podane nie zmierzają do zawarcia umowy, w szczególności nie stanowią oferty sprzedaży jakiegokolwiek produktu w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Administrator dokłada wszelkiej staranności aby informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, lecz w związku z dynamicznymi zmianami w ofertach handlowych Spółki, niektóre informacje dotyczące w szczególności cen, parametrów technicznych,  i specyfikacji mogą być nieaktualne. W celu zweryfikowania informacji zawartych na Stronie i zapoznania się z aktualną ofertą Spółki i z zakresem świadczonych przez Spółkę usług, a także w celu złożenia zamówienia należy kontaktować się bezpośrednio z firmą  REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DOSTĘPU DO STRONY

Strona internetowa jest ogólnodostępna dla użytkowników sieci Internet i do jej korzystania nie jest wymagane spełnienie żadnych warunków formalnych, poza wymogami technicznymi. Dostęp do Strony nie wymaga dokonania przez użytkownika rejestracji ani wskazania żadnych danych osobowych.

Korzystanie ze Strony jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu korzystanie ze Strony.

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 • Korzystania ze Strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 • Używania właściwego oprogramowania lub urządzeń,
 • Korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem dóbr osobistych ( w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza prawa Administratora lub osób trzecich i korzysta ze Strony w sposób niewłaściwy, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody, jak też może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaniechania.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA STRONY

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniający poprawność jego działania, jednakże pomimo poczynienia wszelkich starań Administratora nie może zagwarantować stałej i niezakłóconej dostępności do Strony internetowej i wszystkich jej podstron, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem ze Strony – praw osób trzecich,
 • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami niezależnymi od Administratora lub, które nastąpiły w wyniku zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec,
 • szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkowników postanowień niniejszego Regulaminu,
 • szkody wynikłe w mieniu Użytkownika (komputer lub serwer i inne ), które spowodowane zostały przez wirusy, konie trojańskie lub inne błędy pochodzące ze Strony Internetowej,
 • działanie lub zawartość stron lub serwisów internetowych, należących do osób trzecich, połączonych ze Stroną poprzez odesłania internetowe ( linki zewnętrzne).

 

ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA ZE STRONY

Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania ze Strony.

Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

Administrator zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Strony, jak również prawo do jej modyfikacji lub nawet jej całkowitego usunięcia.

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Administrator zastrzega, że Strona internetowa oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Strony treści, logotypy, elementy graficzne, aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa lub podmiotów z nim współpracujących.

Użytkownik może pobierać lub drukować treści ze Strony wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych z przepisami obowiązującego prawa.

Bez uzyskania pisemnej zgody Spółki REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Użytkownik nie może:

 • wykorzystywać żadnej części niniejszej Strony Internetowej w celach komercyjnych,
 • modyfikować niniejszej Strony Internetowej,
 • wykorzystywać żadnej jej części w materiałach reklamowych, prasowych, opracowaniach (pisemnych i elektronicznych, innych stronach internetowych) lub aplikacjach (blogi) itp.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie materiały zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Postanowienia tego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Użytkownicy Strony mogą w każdym czasie nieodpłatnie uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu przy pomocy odsyłacza (linku) znajdującego się w dolnej części strony głównej w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i drukowanie.

Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany te stają się wiążące dla Użytkowników w momencie ich opublikowania na Stronie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – jako Administrator Strony www.dermaceutic.pl / www.dermaceutic.com.pl szanuje prywatność każdego Użytkownika odwiedzającego niniejszą Stronę.