Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Dane osobowe to prywatne informacje dotyczące Użytkownika Strony, do których zalicza się m. in. imię, nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. 20.101.926 z późniejszymi zmianami) dane osobowe gromadzone są przez Administratora i przetwarzane tylko wówczas gdy Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie podczas rejestracji za pomocą formularzy znajdujących się na niniejszej Stronie.

Dane te są wykorzystywane jedynie w celu:

  • wysłania żądanych przez Użytkownika informacji, takich jak rejestracja do newslettera, zapytanie do działu lub konkretnego pracownika, prośba o umówienie wizyty serwisowej lub jazdy testowej itp.,
  • kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika Strony adres e-mail – w przypadku uzyskania od Użytkownika zgody na ten cel.

Podane przez Użytkownika dane osobowe, jak i informacje noszące znamiona danych osobowych nie będą przekazywane ani udostępniane przez Administratora innym podmiotom, ani osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy obowiązek ich udzielenia będzie pochodził od organów ścigania i zostanie oparty na odpowiednich przepisach obowiązującego prawa.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także prawo do ich poprawiania, modyfikowania oraz zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec dalszego ich używania (zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora tj.

REVISAGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Wschowska 8, 01-239 Warszawa

z dopiskiem DANE OSOBOWE, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@revisage.pl – dopisek jw.).

Wszystkie dane o Użytkownikach uzyskane za pośrednictwem Strony są gromadzone, przechowywane i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. 1997 r. nr 133 poz. 883 z póź. zm.).